สทภ.10 ประชุมจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการฯ รอบการประเมินที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563


09 เมษายน 2563 115 views

นายสาธิต  รัตนสิงห์  ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10  เป็นประธานประชุมการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการและสมรรถนะที่คาดหวัง รอบการประเมินที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10  ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์  (ZOOM Cloud Meetings) เพื่อให้ตัวชี้วัดของหน่วยงาน สอดคล้องกับกรอบตัวชี้วัด รายละเอียดตัวชี้วัด  เกณฑ์การให้คะแนน และค่าน้ำหนักในการถ่ายทอดตัวชี้วัดของกรมทรัพยากรน้ำ  อนึ่ง การประชุมผ่านระบบทางไกลออนไลน์  เป็นมาตรการหนึ่งเพื่อตอบโจท์รูปแบบการทำงานที่เปลี่ยนไปจากสถานการณ์ของวิกฤตโรคระบาด COVID-19  (9 เมษายน 2563)

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 10
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
นิทรรศการ
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานความช่วยเหลือ
กฏหมาย
ระเบียบข้อบังคับ
Open Data
เอกสารเผยแพร่
ดาวน์โหลด
ข้อมูลเกษตรแปลงใหญ่
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ