สทภ.9 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำน่าน จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบ โครงการหลวงน้ำเคิม (ระยะที่ 2)


16 กันยายน 2563 17 views

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำน่าน จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบ โครงการหลวงน้ำเคิม (ระยะที่ 2) วันที่ 16 กันยายน 2563 เวลา 07.30-11.30 น. ณ หอประชุมบ้านต้นต้อง หมู่ที่ 5 ตำบลปิงหลวง อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน เพื่อให้โครงการดำเนินการอย่างเรียบร้อยและให้ประชาชนมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโครงการของกรมทรัพยากรน้ำที่จะเข้าไปดำเนินการ มติที่ประชุม : เห็นชอบให้หน่วยงานดำเนินโครงการ ไม่เห็นชอบ : ไม่มี

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 9
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
นิทรรศการ
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานความช่วยเหลือ
กฏหมาย
ระเบียบข้อบังคับ
Open Data
เอกสารเผยแพร่
ดาวน์โหลด
ข้อมูลเกษตรแปลงใหญ่
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ