สทภ.๔ ออกปฏิบัติงานสำรวจข้อมูลทางอุทกวิทยา และงานตรวจสอบ บำรุงรักษาสถานีสนามระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติลุ่มน้ำชี (Telemetering)


26 กันยายน 2563 73 views

          นายสาธิต  สื่อประเสริฐสุข  ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๔   ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่วนอุทกวิทยาที่ ๑ ขอนแก่น ลงพื้นที่เพื่อปฏิบัติงานสำรวจข้อมูลทางอุทกวิทยา ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๗ กันยายน ๒๕๖๓ รวมจำนวนทั้งสิ้น ๓๐ สถานี ในเขต ๖ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดหนองบัวลำภู , จังหวัดชัยภูมิ , จังหวัดขอนแก่น , จังหวัดกาฬสินธุ์ , จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดร้อยเอ็ด
             การสำรวจเพื่อเก็บข้อมูลระดับน้ำ ปริมาณน้ำ และปริมาณตะกอนแขวนลอย  มีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บเป็นฐานข้อมูลสถิติทางอุทกวิทยาประจำปี     พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยข้อมูลทางอุทกวิทยาเป็นหัวใจสำคัญอันดับแรกประการหนึ่งในการพิจารณาวางโครงการเพื่อการวิเคราะห์แหล่งน้ำ หาจำนวนน้ำต้นทุน การวิเคราะห์สภาวะการติดตามช่วงฤดูน้ำหลาก และน้ำแล้ง เป็นต้น
              นอกจากนี้ยังได้เข้าตรวจสอบและบำรุงรักษาสถานีสนามระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติลุ่มน้ำชี (Telemetering) โดยเข้าทำการปรับตั้งค่าระดับน้ำให้มีความถูกต้อง ให้สามารถใช้ข้อมูลจากสถานีดังกล่าวเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำได้ต่อไป

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 4
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
นิทรรศการ
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานความช่วยเหลือ
กฏหมาย
ระเบียบข้อบังคับ
Open Data
เอกสารเผยแพร่
ดาวน์โหลด
ข้อมูลเกษตรแปลงใหญ่
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ