สทภ.11 ทส.ลงพื้นที่สำรวจออกแบบ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบ้านหมอม้า สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ


16 ตุลาคม 2563 28 views

วันที่ 15 ตุลาคม 2563 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรน้ำโดยสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 11 ลงพื้นที่สำรวจออกแบบเพื่อเตรียมความพร้อมด้านแบบแปลน โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบ้านนาหมอม้า สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลนาหมอม้า อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งให้แก่ประชาชน ซึ่งได้ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ชี้แนวเขตโครงการพร้อมสำรวจจุดที่ทิ้งดินในที่สาธารณะเพื่อใช้ประโยชน์ของประชาชนต่อไป

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 11
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
นิทรรศการ
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานความช่วยเหลือ
กฏหมาย
ระเบียบข้อบังคับ
Open Data
เอกสารเผยแพร่
ดาวน์โหลด
ข้อมูลเกษตรแปลงใหญ่
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ