สทภ.4 จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548 และจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ "โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองหนองใหญ่ "


16 ตุลาคม 2563 28 views

วันที่ 15 ตุลาคม 2563 นายสาธิต  สื่อประเสริฐสุข ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 4 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำชีตอนบน จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 และจัดตั้งพร้อมทั้งให้ความรู้กลุ่มผู้ใช้น้ำ "โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองใหญ่" ณ วัดชุมพล บ้านบะแต้ ตำบลหนองโก อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์และสาระความสำคัญของโครงการ  รับฟังปัญหา อุปสรรค รวมทั้งแนวทางแก้ไข ตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่มีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการของกรมทรัพยากรน้ำ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 86 คน

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 4
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
นิทรรศการ
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานความช่วยเหลือ
กฏหมาย
ระเบียบข้อบังคับ
Open Data
เอกสารเผยแพร่
ดาวน์โหลด
ข้อมูลเกษตรแปลงใหญ่
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ