ทน. ร่วมต้อนรับองคมนตรีลงพื้นที่จังหวัดเชียงรายเพื่อติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ


20 พฤศจิกายน 2563 202 views

     วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 นายอธิวัฒน์ สุคนธประดิษฐ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 เข้าร่วมต้อนรับ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือ และคณะที่ปรึกษา ลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับการพัฒนาแหล่งน้ำในจังหวัดเชียงรายไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อบรรเทาความเดือนร้อนในการประกอบอาชีพของราษฎร จำนวน 2 แห่งในพื้นที่อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 
 1) โครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยต้นยางพร้อมระบบกระจายน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านป่าบง ตำบลเจริญเมือง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย มีความจุน้ำ 1,650,000 ลูกบาศ์กเมตร มีพื้นที่ได้รับประโยชน์ 4,000 ไร่ 
 2) โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านห้วยเครือบ้าอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย มีพื้นที่ได้รับประโยชน์ 2,500 ไร่
     ในการนี้ นายอธิวัฒน์ สุคนธประดิษฐ ได้ร่วมปล่อยพันธุ์ปลาลงสู่แหล่งน้ำ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีแหล่งประกอบอาชีพ สร้างรายได้ สร้างความมั่นคงในการดำเนินชีวิต ต่อไป

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 1
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
นิทรรศการ
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานสถานการณ์น้ำประจำวัน
รายงานสถานการณ์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยน้ำหลากในเขตพื้นที่ลาดเชิงเขา
รายงานสถานการณ์น้ำสถานีลุ่มน้ำ
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์การติดตามปริมาณน้ำท่าและน้ำฝน
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานความช่วยเหลือ
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
บทความ
งานวิจัย
Open Data
ข้อมูลเกษตรแปลงใหญ่
การเรียนรู้ด้วยตนเอง
เอกสาร/วีดีทัศน์ เผยแพร่
ดาวน์โหลด
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ