สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำกกและโขง ร่วมติดตามรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย


20 พฤศจิกายน 2563 214 views

        วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 นายนิทัศน์ สุดดีพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1  มอบหมายให้ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำกกและโขง เข้าร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย ต้อนรับและติดตาม นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่เดินทางมาติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ณ ศูนย์อบรมที่ 4 สวนรุกขชาติโป่งสลี อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย และ พิธีลงนาม MOU โครงการประชาสัมพันธ์การจัดการเชื้อเพลิงและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองจากไฟป่า ณ อุทยานแห่งชาติขุนแจ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
         ในการนี้ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบหมายให้หน่วยงานต่าง ๆในสังกัด ได้ร่วมกันประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ และ มีความตั้งใจปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังสามารถ ตามนโยบายของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งให้ความสำคัญทางด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นควันจากการเผาไหม้ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคเหนือ เมื่อต้นปี 2563 ที่ผ่านมา โดยจะต้องกวดขันการใช้มาตรการต่าง ๆ มาดำเนินการ เช่น มาตรการการชิงเก็บก่อนเผา ซึ่งเป็นการบริหารจัดการเก็บวัสดุเชื้อเพลิงในป่าที่จะทำให้เกิดไฟป่า เช่นใบไม้แห้ง เศษไม้ หรือเศษวัสดุทางการเกษตร โดยจากหน่วยงานราชการ หรือภาคประชาชน ได้ร่วมมือช่วยกันนำมาแปรสภาพให้เกิดประโยชน์ แล้วขายเป็นรายได้ให้แก่ประชาชนในชุมชนต่าง ๆ ให้มีอาชีพ มีรายได้เสริม อีกทั้ง ยังสามารถลดปริมาณการเผาในฤดูกาลที่จะเกิดขึ้นในปี 2564 ได้ด้วย ซึ่งเป็นการป้องกันการเกิดฝุ่นควัน หมอกควันไฟ

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 1
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
นิทรรศการ
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานสถานการณ์น้ำประจำวัน
รายงานสถานการณ์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยน้ำหลากในเขตพื้นที่ลาดเชิงเขา
รายงานสถานการณ์น้ำสถานีลุ่มน้ำ
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์การติดตามปริมาณน้ำท่าและน้ำฝน
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานความช่วยเหลือ
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
บทความ
งานวิจัย
Open Data
ข้อมูลเกษตรแปลงใหญ่
การเรียนรู้ด้วยตนเอง
เอกสาร/วีดีทัศน์ เผยแพร่
ดาวน์โหลด
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ