ระดมสมอง ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ การประชุมคณะทำงานด้านการบริหารจัดการน้ำหนองหาร จังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 2/2564


23 กุมภาพันธ์ 2564 44 views

23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9.30 น คณะทำงานด้านการบริการจัดการน้ำหนองหาร จังหวัดสกลนคร โดยมี พลเอกธัญญา เกียรติสาร ประธานคณะอนุกรรมาธิการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำรายภาคในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องภูริทัตโต ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสกลนคร โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐภาคประชาชน พร้อมด้วย นายภาดล ถาวรกฤชรัตน์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ เข้าร่วมการประชุมติดตามความก้าวหน้าการสำรวจท้องน้ำหนองหาร จังหวัดสกลนคร การร่วมกันแลกเปลี่ยนแนวคิดและเสนอความเห็นของทุกภาคส่วน ในประเด็นรูปแบบการจัดการน้ำเพื่อการเกษตรและระบบกระจายน้ำ การใช้น้ำเพื่อการผลิตประปา การกำหนดเส้นทางในการขุดลอก และการร่วมกันพิจารณากำหนดรูปแบบและพื้นที่ดำเนินการ การจัดทำข้อมูลปัญหาและแนวทางแก้ไขเพื่อการจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่หนองหาร จังหวัดสกลนครอย่างยั่งยืน

หน่วยงาน : สำนักเลขานุการกรม กองสื่อสารพัฒนาการ
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
นิทรรศการ
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานความช่วยเหลือ
Open Data
ข้อมูลเกษตรแปลงใหญ่
การเรียนรู้ด้วยตนเอง
เอกสารเผยแพร่
ดาวน์โหลด
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ