ศปว. ร่วมกับส่วนอุทกวิทยา สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2 ลงพื้นที่ซ่อมบำรุงระบบโทรมาตรและกล้อง CCTV


03 มีนาคม 2564 59 views

       วันที่ 22 – 25 กุมภาพันธ์ 2564 นายมงคล หลักเมือง ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ ร่วมกับคณะเจ้าหน้าที่ส่วนอุทกวิทยา สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2 นายสำเริง ณรงค์เดชา นายช่างโยธาอาวุโส ออกปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบและบำรุงรักษาสถานีโทรมาตร (Telemetering) และสถานี CCTV เพื่อให้ระบบฯ มีความพร้อมเพื่อใช้งาน ในการเฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ได้อย่างทันท่วงที ตลอดจนใช้เป็นข้อมูลการแจ้งเตือนภัยวิกฤติน้ำ พื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ในเขตจังหวัด อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง และจังหวัด สมุทรปราการ

หน่วยงาน : ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
นิทรรศการ
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานสถานการณ์น้ำประจำวัน
รายงานสถานการณ์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยน้ำหลากในเขตพื้นที่ลาดเชิงเขา
รายงานสถานการณ์น้ำสถานีลุ่มน้ำ
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์การติดตามปริมาณน้ำท่าและน้ำฝน
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานความช่วยเหลือ
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
บทความ
งานวิจัย
Open Data
ข้อมูลเกษตรแปลงใหญ่
การเรียนรู้ด้วยตนเอง
เอกสาร/วีดีทัศน์ เผยแพร่
ดาวน์โหลด
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ