RSS Feeds


ดาวน์โหลดไฟล์ rssnewsreader.php ไปวางไว้ใน Directory เดียวกันกับ Web ของคุณ - ดาวน์โหลดที่นี่
แบบที่ 1
require_once("rssnewsreader.php");
feednews("http://202.129.59.68/uploads/xml/rss_news_TH_2.xml","coloumn",132,85,4);
ตัวแปรที่ 1 คือ ที่อยู่ XML
ตัวแปรที่ 2 คือ รูปแบบการแสดงผล
ตัวแปรที่ 3 คือ ความกว้างของรูป Thumbnail
ตัวแปรที่ 4 คือ ความสูงของรูป Thumbnail
ตัวแปรที่ 5 คือ จำนวนข่าวที่แสดงผล


  สทภ.๔ ออกปฏิบัติงานตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษาสถานีสนามระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติลุ่มน้ำชี (Telemetering)   สทภ.๔ ออกปฏิบัติงานตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษาสถานีสนามระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติลุ่มน้ำชี (Telemetering)
นายสาธิต สื่อประเสริฐสุข ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๔ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่วนอุทกวิทยาที่ ๑ ขอนแก่น ออกปฏิบัติงานซ่อมแซมสถานีสนามระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติลุ่มน้ำชี (Telemetering) ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒1 เมษายน 2562 จำนวน ๑๕ สถานี ในเขต ๕ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชัยภูมิ ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม และร้อยเอ็ด โดยตู้อุปกรณ์ของระบบโทรมาตรได้ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดระดับน้ำ ปริมาณน้ำฝนแบบอัตโนมัติ อุปกรณ์ประมวลผลและส่งสัญญาณระยะไกล ซึ่งติดตั้งอยู่บนราวสะพานคอนกรีตนั้น บางแห่งได้เกิดการชำรุด จึงได้ดำเนินการซ่อมแซม ปรับปรุงแก้ไขให้มีความมั่นคงแข็งแรง และดำเนินการซ่อมแซมเสาวัดระดับน้ำให้มีสภาพดี สามารถใช้งานได้ตามปกติ
  สทภ.5 ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยแล้ง ตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา   สทภ.5 ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยแล้ง ตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา
  สทภ.2 ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ม.7 บ.ห้วยถั่วใต้ อ.หนองบัว จ.นครสววรค์   สทภ.2 ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ม.7 บ.ห้วยถั่วใต้ อ.หนองบัว จ.นครสววรค์
  สทภ.11 จัดกิจกรรม จิตอาสาพัฒนา สืบสารประเพณีสงกรานต์ 2562   สทภ.11 จัดกิจกรรม จิตอาสาพัฒนา สืบสารประเพณีสงกรานต์ 2562

แบบที่ 2
require_once("rssnewsreader.php");
feednews("http://202.129.59.68/uploads/xml/rss_news_TH_2.xml","list",0,0,4);
ตัวแปรที่ 1 คือ ที่อยู่ XML
ตัวแปรที่ 2 คือ รูปแบบการแสดงผล
ตัวแปรที่ 3 คือ ความกว้างของรูป Thumbnail
ตัวแปรที่ 4 คือ ความสูงของรูป Thumbnail
ตัวแปรที่ 5 คือ จำนวนข่าวที่แสดงผล

สทภ.๔ ออกปฏิบัติงานตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษาสถานีสนามระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติลุ่มน้ำชี (Telemetering)
สทภ.5 ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยแล้ง ตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา
สทภ.2 ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ม.7 บ.ห้วยถั่วใต้ อ.หนองบัว จ.นครสววรค์
สทภ.11 จัดกิจกรรม จิตอาสาพัฒนา สืบสารประเพณีสงกรานต์ 2562

หัวข้อ Feed และชื่อไฟล์

ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์ rss_news_TH_2.xml
รับสมัครงานและประกาศผล rss_news_TH_4.xml
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง rss_news_TH_73.xml
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง rss_news_TH_59.xml
ประกาศงานบุคคล rss_news_TH_80.xml
อบรม / สัมมนา rss_news_TH_3.xml
ประกาศ E-Bidding / E-Market rss_news_TH_68.xml
นิทรรศการ rss_news_TH_71.xml
ประกาศจ้างที่ปรึกษา rss_news_TH_81.xml
ภาพกิจกรรม rss_news_TH_69.xml
ประกาศสอบราคา rss_news_TH_10.xml
ทะเบียนผู้รับจ้าง rss_news_TH_79.xml
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา rss_news_TH_74.xml
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) rss_news_TH_28.xml
สาระสำคัญของสัญญา rss_news_TH_76.xml
งบทดลอง rss_news_TH_78.xml
ข้อมูลน่ารู้
กฏหมาย rss_article_TH_32.xml
ระเบียบข้อบังคับ rss_article_TH_33.xml
Open Data rss_article_TH_37.xml
เอกสารเผยแพร่ rss_article_TH_36.xml
สถานการณ์น้ำ
สถานการณ์น้ำ rss_status_TH_26.xml
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร rss_status_TH_23.xml
รายงานระดับน้ำ CCTV rss_status_TH_21.xml
รายงานสถานการณ์ Early Warning rss_status_TH_61.xml
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง rss_status_TH_49.xml
รายงานความช่วยเหลือ rss_status_TH_69.xml
shadow

Facebook Twister RSS Feed

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
นิทรรศการ
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานความช่วยเหลือ
กฏหมาย
ระเบียบข้อบังคับ
Open Data
เอกสารเผยแพร่
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ