แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงานของรัฐที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก โดย กพร.
ขอเชิญเข้าร่วมงาน eGovernment Forum Education NEXT Forum, AI & IoT Summit และงาน Privacy & Security Summit 2023 (30-31 May 2023)
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำที่ปฏิบัติงานมาแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ปี
กฏหมายที่เกี่ยวกับกรมทรัพยากรน้ำ
เว็บไซต์พื้นที่ชุ่มน้ำ
คำประกาศเจตจำนง ผู้บริหารกรมทรัพยากรน้ำ
นโยบายกำกับดูแลองค์การที่ดีและนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน
การดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
พัฒนาระบบราชการ
การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
สิทธิมนุษยชน กรมทรัพยากรน้ำ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กรมทรัพยากรน้ำ
มาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน
รับสมัครสอบ
ร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์กรมทรัพยากรน้ำ
การจัดทำต้นทุนผลผลิต
การรับฟังความคิดเห็นประชาชน
สำนักงาน ก.พ.ร. ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐปี พ.ศ. 2565
กฎหมายและมาตรการของ ป.ป.ช. ในการต่อต้านการให้สินบนเจ้าพนักงานของรัฐ
แผนปฏิบัติการ 5G
เว็บไซต์ศูนย์ประสานงานด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ดาวน์โหลดโปรแกรมและคู่มือการใช้งานโปรแกรมประมวลผลและรายงานผลการทดสอบวัสดุ Matpro
ข้อมูลเกษตรแปลงใหญ่
สำรวจประปา
หลักเกณฑ์และมาตรฐานคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน
การเตรียมการเพื่อรองรับพระราชกฤษฎีกากำหนดลุ่มน้ำ
ประเมินตนเองของกลุ่มตรวจสอบภายใน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ระบบแจ้งข้อมูลข่าวสารภายในองค์กร (Intranet)
ระบบจัดเก็บไฟล์กรมทรัพยากรน้ำ
ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
ระบบฐานข้อมูลกลางด้านทรัพยากรน้ำ (รวบรวมฐานข้อมูลลุ่มน้ำ)
ระบบเตือนภัย น้ำท่วม - ดินถล่ม
ระบบฐานข้อมูลโครงข่ายเส้นลำน้ำ
ระบบฐานข้อมูลพื้นที่ชุ่มน้ำ
เข้าสู่ระบบ
คู่มือการบริหารจัดการข้อมูลบนเว็บไซต์
ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ e-Project Tracking
แผนที่สถานการณ์น้ำท่วม
ศูนย์ข้อมูลกลางด้านการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์สีเขียว
วารสาร Unisearch Journal
ข้อมูลรายงานความร่วมมืออาเช๊ยนด้านน้ำ
ข้อมูลรายงานความร่วมมืออาเช๊ยนด้านน้ำ
shadow

การค้นหาขั้นสูง