• น้ำท่วม
 • โทษของบุหรี่ สูบแล้วได้อะไร?
 • สูบบุหรี่ผิดที่มีโทษปรับ
 • Thailand Digital Accessibility Award 2023
 • ช่องทางการติดต่อ
 • green digital library
 • แผนแล้ง
 • คำกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
 • พระบรมราโชวาท
 • ประหยัดน้ำ
 • E-book ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 • นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลหรือผลประโยชน์ทุกชนิดในการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
 • วิสัยทัศน์
 • Infographic ทส.พร้อมสู้วิกฤตน้ำ ในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมและฝนน้อยกปว่าปกติ
 • open data ทส.
 • คุณธรรม 5 ประการ
 • การคัดแยกขยะ
 • เพื่อบริการที่ดีกว่า

สถานการณ์น้ำ

ดูทั้งหมด
ปฎิทินกิจกรรม
แบบสอบถามสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ : งานบริการข้อมูลผ่านเว็บไซต์กรมทรัพยากรน้ำ โดย กพร.
แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน ปี พ.ศ.2566
แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงานของรัฐที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก โดย กพร.
ขอเชิญเข้าร่วมงาน eGovernment Forum Education NEXT Forum, AI & IoT Summit และงาน Privacy & Security Summit 2023 (30-31 May 2023)
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำที่ปฏิบัติงานมาแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ปี
กฏหมายที่เกี่ยวกับกรมทรัพยากรน้ำ
เว็บไซต์พื้นที่ชุ่มน้ำ
คำประกาศเจตจำนง ผู้บริหารกรมทรัพยากรน้ำ
นโยบายกำกับดูแลองค์การที่ดีและนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน
การดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
พัฒนาระบบราชการ
การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
สิทธิมนุษยชน กรมทรัพยากรน้ำ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กรมทรัพยากรน้ำ
All banner
ค้นหาจัดซื้อจัดจ้าง
shadow

Facebook Instragram

Twister RSS Feed

การค้นหาขั้นสูง

PopUp