สำนักวิจัยพัฒนา และอุทกวิทยา ขอประชาสัมพันธ์การขอรับบริการข้อมูลอุทกวิทยา-อุตุนิยมวิทยา พ.ศ. 2560


28 มิถุนายน 2561 469 views

สำนักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา ขอประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการขอรับบริการข้อมูลฯ ตามระเบียบกรมทรัพยากรน้ำ ว่าด้วยการขอรับบริการข้อมูลอุทกวิทยา-อุตุนิยมวิทยา พ.ศ. 2560 สำหรับผู้สนใจ ทั้งนี้สามารถติดต่อขอรับรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา และสามารถดาวน์โหลดคู่มือแนะนำการขอรับบริการข้อมูลอุทกวิทยา-อุตุนิยมวิทยา  ได้ที่  http://ishydro.dwr.go.th/

หน่วยงาน : ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน้ำ
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
นิทรรศการ
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานสถานการณ์น้ำประจำวัน
รายงานสถานการณ์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยน้ำหลากในเขตพื้นที่ลาดเชิงเขา
รายงานสถานการณ์น้ำสถานีลุ่มน้ำ
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์การติดตามปริมาณน้ำท่าและน้ำฝน
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานความช่วยเหลือ
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
บทความ
งานวิจัย
Open Data
ข้อมูลเกษตรแปลงใหญ่
การเรียนรู้ด้วยตนเอง
เอกสาร/วีดีทัศน์ เผยแพร่
ดาวน์โหลด
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ